ผบก.น.๖ เรียกประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับ สว.ขึ้นไป เพื่อติดตามผลการปฏิบัติและมอบนโนบายการบริหารงาน

12 มี.ค. 2558
     
เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.น.๖ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช รอง ผบก.น.๖ , พ.ต.อ.ชุมพร กาญจนรัตน์ รอง ผบก.น.๖ , พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ ขลิบเงิน รอง ผบก.น.๖ , พ.ต.อ.สินมนูญ์ พุทธิกุล รอง ผบก.น.๖, พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล รอง ผบก.น.๖  และ พ.ต.อ.ชยุต มารยาทตร์ รอง ผบก.น.๖ ได้ประชุมบริหารข้าราชการตำรวจระดับ สว.ขึ้นไป ในสังกัด บก.น.๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ บก.น.๖ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการบริหารราชการ อาทิเช่น

- การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
- การป้องกันการก่อความไม่สงบ(เหตุ ๕๑๑)
- มาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
- การแก้ไขปัญหาจราจร และการทุจริตเงินค่าปรับจราจร
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและป้องกันปราบปราบปรามอบายมุข
- งานมวลชนสัมพันธ์
- การประชุม กต.ตร.สน.
- โครงการ " ประชาอุ่นใจ เมื่อตำรวจไทยเข้าถึง( knock door )"
- การเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของจเรตำรวจ
- การประสานความร่วมมือกับ ผอ.สำนักงานเขต ในพื้นที่, ทหารในพื้นที่
- ฯลฯ